فهرست واژگان

ا

استقرار مجدد

روندی که طی آن پناهندگان انتخاب می‌شوند و از کشوری که از آن درخواست حمایت کرده‌اند به کشور دیگری که از قبل حق اقامت دائم به آن‌ها داده است، فرستاده می‌شوند.