لغتنامه

ب

بیا میشته کیدل

یو پروسیجر په کوم کې چې مهاجرین د یو داسې هیواد نه انتخاب کېږي او وړل کېږي چیرته چې هغوی حفاظت غوښتلی و یو بل هیواد ته کوم چې مخکې نه هغوی ته د مستقلې اقامې د حق ورکولو سره موافقه کړې وي.