لغتنامه

د

د اوسېدو اقامه

یوه اجازه چې یو نفر یې لازماً باید ولري تر څو یو داسې هیواد کې ژوند وکړی شي چې د هغې تبع نه وي. اکثره هیوادونه په هغو بهرنیو اتباعو محدودیتونه تطبیقوي چې د هغوی په هیواد کې ابادېدل یا کار کول غواړي.