ወለንታዊ ኴንካ ምስራሕ

ከም ኣመልከትቲ ንኣህጉራዊ ሓለዋ መጠን፡ ከም ወለንተኛ ኮይንኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሓደስቲ ሰባት ትረኽብሉ፡ ቋንቋ ትምሃርሉን ሓደስቲ ተመክሮታት ትቐስምሉን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ።

ወለንታዊ ስራሕ እንታይ እዩ፧

ብዘይ ውልቃዊ ረብሓ፡ ምወለንታኻ መሰረት ብዘይ ክፍሊት ንኻልኦት ምሕጋዝ ወለንታዊ ስራሕ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከም ወለንተኛ መጠን

  • ዝኾነ ገንዘብ ኣይትኽፈሉን ኢኹም። ሓድሓደ ግዜ ንእሽቶ ናይ ወለንተኛ ክፍሊት ክትቅበሉ ኢኹም
  • ካብ ዓንኬል ስድራቤትኩምን ኣዕርኽትኹምን ወጻኢ ትሰርሑ
  • ናይ ስራሕ ውዕል የብልኩምን። ይኹን እምበር ናይ ወለንተኛ ውዕል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብነታት ወለንታዊ ስራሕ፥

  • ንቖልዑ ኣብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ዕዮኦም ምሕጋዝ
  • ንመንእሰያት ኣብ ናይ ፖርት ክለብ ምስልጣን
  • ንኣረጋውያንን ስንኩላንን ምሕጋዝ
  • ንሓደ ውድብ ኣብ ሓደ ምርኢት ሙዚቃ ወይ ንጥፈት ምሕጋዝ።

እታ ወለንታዊ ስራሕ ትሰርሑላ ዘለኹም ውድብ ንናይ ኣውቶቡስ፡ ትራም ወይ ባቡር ትኬት ክትከፍለልኩም ተኽእሎ ኣሎ።

ኣብ ወለንታዊ ዕዮ ምስታፍ

መን ከም ወለንተኛ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል፧

  • ንስኻ/ኺ ዕድሜኻ እንተውሓደ 15 ዓመት ክኸውን ኣለዎ።
  • መመልከቲ ንኣህጉራዊ ሓለዋ ዘእተኹም ክትኮኑ ኣለኩም
  • ወይ ንስኻ/ኺ መቐበሊ ናይ ምርካብ መሰል ዘለኩም ክትኮኑ ኣለኩም (ኣብ መቐበሊ ማእከል ትቕመጡ)

ሓገዝ ትደልዩ ዲኹም፧

ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሑ ከምትደልዩ ንናትኩም ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ሓብርዎ።

ቪድዮ ወለንተኛነት። ነቲ ቋንቋ ናይቶም ሱብታይትላት ንምቕያር ኣብ 'cc' ጠውቑ