لغتنامه

م

ملې شمېره

ملي شمېره د پیژندنې یوه ځانګړې شمیره ده (11 عددونه) چې په بلجیم کې راجستر شوي اشخاصو لپاره ټاکل شوي. هرهغه څوک چې د بلجیم د هویت سند یا د استوګنې سند لري دا شمیره لري. تاسو د مهاجرت د دفتر څخه خپل د ضمیمې په سر کې او ستاسو د نوم لیکنې سند (نارنج کارت) باندې دغه شمیره ومومئ.