Gezinshereniging

U bent erkend als vluchteling of kreeg subsidiaire bescherming en wil uw gezin naar België laten komen. Dat kan, maar er zijn enkele strenge regels. Vraag juridisch advies voor u een aanvraag indient voor gezinshereniging.

Welke gezinsleden kunnen komen?

Via gezinshereniging kunnen de volgende gezinsleden verblijfsrecht in België krijgen:

 • Uw echtgenoot of wettelijk geregistreerde partner
 • Uw minderjarig kind
 • Uw meerderjarig kind met een beperking
 • Ouders als je een niet-begeleide minderjarige bent

Voorwaarden voor gezinshereniging

Voor uw gezin naar België kan komen, moet u aan heel wat voorwaarden voldoen. U moet in België en in uw land van herkomst documenten opvragen en laten vertalen. De belangrijkste zijn:

 • Reisdocumenten
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Uittreksel strafregister
 • Medische attesten

De procedure voor gezinshereniging is kostelijk! Vraag juridisch advies aan een advocaat als u niet weet hoe u een document kan krijgen.

Doe de aanvraag voor gezinshereniging binnen het eerste jaar nadat u het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming hebt gekregen. Na 1 jaar moet u aan extra voorwaarden voldoen:

 • Voldoende huisvesting voor uw gezin
 • Toereikende bestaansmiddelen (een loon)
 • Ziekteverzekering

Procedure

De procedure duurt tussen 9 en 15 maanden. U kan gezinshereniging aanvragen vanuit het buitenland of vanuit België.

 • Vanuit het buitenland
  Uw gezin dient de aanvraag in bij een ambassade van België. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist of uw gezinslid een visum krijgt. Met een visum kan uw gezin naar België reizen. Opgelet: het visum betekent nog niet dat uw aanvraag voor gezinshereniging is goedgekeurd!
 • Vanuit België
  Als uw gezin al in België is, dient u de aanvraag in bij de gemeente waar u bent ingeschreven. De gemeente stuurt uw dossier door naar de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt een beslissing.

Meer info of hulp nodig?

Vraag juridisch advies aan een advocaat voor u de procedure voor gezinshereniging opstart.