واکسیناسیون در برابر بیماری‌ها

از خود و کودکان‌تان در برابر بیماری‌های خطرناک (فلج اطفال، کزاز، سرخک) محافظت کنید و واکسینه شوید. مهم‌ترین واکسن‌ها در بلژیک رایگان هستند. کودکان در مدرسه یا در درمانگاه واکسن دریافت می‌کنند.

واکسن چیست؟

واکسن حاوی مقادیر کمی باکتری یا ویروس است که از طریق تزریق تجویز می‌شود. این مقادیر بی‌ضرر هستند. بنابراین باعث بیماری نمی‌شوند. بدن شما این باکتری‌ها و ویروس‌ها را تشخیص می‌دهد و پادتن تولید می‌کند.

واکسینه‌شدن

اگر با فردی که حامل ویروس یا بیماری است، تماس پیدا کنید، بدن شما فوراً از شما محافظت خواهد کرد و بیمار نخواهید شد.