فهرست واژگان

ت

تجارت انسان

تجارت انسان که اغلب نوعی برده‍‌داری مدرن تلقی می‌شود، شامل استثمار افراد در زمینه‌های مختلف است. استثمار می‌تواند به صورت استثمار جنسی (اغلب به عنوان بخشی از روسپی‌گری) و نیز استثمار اقتصادی (از طریق کار) باشد.