فهرست واژگان

ش

شخص آواره

فردی که در کشور خود، از محل زندگی خود به محل دیگری گریخته است. بسیاری از افراد، منطقۀ زندگی خود را ترک می‌کنند و به منطقه‌‌ دیگری در آن نزدیکی نقل‌مکان می‌کنند.