لغتنامه

ب

بې ځایه شوی تن

هغه څوک چې خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوی وي. ډېر خلک خپله منطقه پرېږدي او یوې نږدې منطقې ته کډه کوي.