فهرست واژگان

ق

قاچاق انسان

کمک به دیگران برای عبور غیرقانونی از مرز در ازای دریافت پول.