لغتنامه

ا

انساني قاچاق

خپلې مالي ګټې لپاره خلکو سره په غیر قانوني توګه پولې نه په اوختلو کې د کومک کولو عمل.