فهرست واژگان

م

مالیات

سهم پرداخت اجباری شهروندان/یا شرکت‌ها به دولت. از مالیات برای تأمین اعتبار مالی خدمات عمومی (مراقبت‌های بهداشتی، مستمری بیکاری، غیره) استفاده می‌شود.