فهرست واژگان

L

LRI / ILA / LOI

طرح پذیرش محلی  مجموعه‌ای از خانه‌ها که OCMW/CPAS آن‌ها را مدیریت می‌کند و در منطقه‌ای از شهر قرار دارند که پناه‌جویان و پناهندگان در آنجا اسکان داده شده‌اند.