لغتنامه

L

LRI / ILA / LOI

سیمه ییز د اوسېدو ځای یو شمېر کورونه چې انتظام یې د OCMW/CPAS لخوا په یوه ښاروالۍ کې کېږي چیرته چې پناهندګانو او مهاجرو ته ځای ورکول کېږي.