لغتنامه

د

د سرپرستۍ خدمت

یو دولتي خدمت چې د ځانته بهرنیو زیرسن کسانو لپاره سرپرستي تنظیموي.