فهرست واژگان

گ

گواهی ثبت (AI) / کارت نارنجی

گواهی ثبت (AI) یاکارت نارنجی اجازۀ اقامت موقت است که به متقاضیان حمایت بین‌المللی (پناه‌جویان) داده می‌شود. علاوه بر این، گواهی ثبت نشان می‌دهد اجازۀ کار دارید یا خیر.

اگر انکس 26 دارید، می‌توانید از شهرداری AI بگیرید. اگر مجددآً درخواست داده‌اید، فقط زمانی به شما AI داده می‌شود که CGVS/CGRA درخواست شما را قابل‌پذیرش بداند.