فهرست واژگان

C

CPAS / OCMW

مرکز عمومی برای رفاه اجتماعی. در برخی موارد، CPAS / OCMW به افراد نیازمند، خدمات اجتماعی ارائه می‌کنند. هر شهر یا منطقۀ شهری بلژیک، CPAS / OCMW خود را دارد که خدمات متفاوتی ارائه می‌کنند.