فهرست واژگان

ا

اقامت قانونی موقت به دلایل انسانی (9bis)

این روند، روندی استثنایی است. از این روند در مواردی استفاده می‌شود که نتوانید از روند اقامتی دیگری استفاده کنید، اما همچنان برای اقامت در بلژیک دلیل دارید. برای شروع این روند به مدرک شناسایی نیاز دارید. هزینۀ این روند برای هر بزرگسال 350 یورو است.