لغتنامه

ب

بشري انتظام (9bis)

دا یو استثنايي پروسیجر دی. دې نه په هغو اوضاعو کې استفاده کېږي چې تاسو د اقامې د یو مختلف پروسیجر مستحق نه یاست، خو بیا هم بلجیم کې د اوسېدو یو دلیل لرئ. د دې پروسیجر د پیل کولو لپاره تاسو یو د هویت سند ته اړتیا لرئ. ددې پروسیجر لګښت 350 قضیه کې د هر بالغ نفر په سر 350 یورو دی.