መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ደገፍ ዘድልዮ ውልቃዊ ናብራ

ዓድሜኹም ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት እንተዀይኑ፡ እዚ ንውልቅኹም ንኽትነብሩ ዘኽእለኩም ኣማራጺ ክኸውን ትኽእል እዩ። ሓደ ብውልቂ ዝቘጻጸረኩም ሰብ ኣብ ጉዳይ መነባብሮኹም ክተሓጋገዘኩም እዩ፤ ማለት ኣብ ኣተኣላልያ ጉዳያትኩም፡ ኣብ ጉዳይ ስራሕ ድዩስ ትምህርቲ ወይ ገንዘብ፤ ከምኡ'ውን ምስ ስምዒት ኣብ ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት።