መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ

ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ብሰንኪ ምምላስኩም ኣብ ናይ ሓቂ ከቢድ/ዕቱብ ሓደጋ ክትኣትዉ ዝከኣል ምስዝኸውንን ኣብኡ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ዕቝባ ክትረኽቡ ዘይትእኽእሉ ምስእትዀኑን፡ ትካል CGVS/CGRA ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ይህበኩም።

ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ዝጸደቐሉ ሰብ፡ ኣብ 1 ዓመት ዝተደረተ ዕድመ ዘለዎ ፍቓድ ነባርነት ይወሃብ። እዚ ድማ ን 2 ዓመታት፡ ማለት ክልተ ሳዕ ክሕደስ ይከኣል። ድሕሪ 5 ዓመታት ቀዋሚ ፍቓድ ነባርነት ይወሃበኩም፤ ማለት ትካል CGVS/CGRA ኣብ ውሽጢ እዞም ዓመታት እዚኣቶም ንኵነተ-ሃለዋትኩም ፍሩስ ከይገበሮ ምስዝጸንሕ።