لغتنامه

ج

جنسي هویت

ستاسو جنسي هویت پدې مانا چې تاسو دننه څنګه احساس کوئ. ستاسو داخلي احساس نارینه، ښځینه، دواړه یا هیڅ یو هم کیدی شي. کله چې یو څوک د نارینه او ښځینه احساس وکړې یا د هیڅ یو احساس ونکړې، نو دغه شخص ممکن د غیر بائنری په توګه پیژندل کیږې. که یو څوک د ښځینه یا نارینه جنس سره زیږیدلی وي او هم د ښځینه یا نارینه احساس کوي، موږ ورته سیزجنډر وایو. ټرانسجنډر خلک بیا داسې احساس کوي چې کوم جنس چې دوی ورسره زیږیدلي د دوی د پیژندلو، چلند او احساس سره سمون نلري. ستاسو جنسیې هویت هم د وخت په تیریدو سره بدلون موندلی شي؛ دې ته د وخت په تیریدلو سره د جنس بدلون ویل کیږي.