فهرست واژگان

ق

قانون اساسی

قانون اساسی بلژیک قانونی است که اصول اساسی دولت بلژیک را دربرمی‌گیرد. قانون اساسی، همۀ حقوق اصلی را در‌یرمی‌گیرد.