لغتنامه

ا

اساسي قانون

د بلجیم اساسي قانون هغه قانون دی چې د بلجیم د ریاست اساسي پرینسپونه پکې شامل دي. په دې کې ټول بنیادي حقونه شامل دي.