فهرست واژگان

م

موقعیت شغلی خالی

موقعیت موجود کاری در شرکت، سازمان یا خدمات عمومی که برای جویندگان کار فراهم است. موقعیت‌های شغلی خالی در تبلیغات روزنامه‌ها، ویترین آژانس‌های استخدام موقت و در اینترنت دیده می‌شوند.