لغتنامه

د

د کار موقعه

په یو شرکت، سازمان یا دولتي اداره کې د وظیفې خالي ځای چې د کار لټون کوونکو ته خلاص وي. د کار مواقع د اعلانونو په بڼه په ورځپاڼو، د مؤقت روزګار د اژانسونو په کړکیو او په  انټرنېټ ښودل کېږي.