فهرست واژگان

ک

کوپن خرید وسایل

مبلغی که به شما کمک می‌کند خانۀ خود را مبله کنید. می‌توانید از این پول برای خرید لوازم خانه (تخت، میز، یخچال، غیره) استفاده کنید یا هزینۀ انشعابات (گاز، برق، غیره) را بپردازید.

کمک‌هزینۀ خرید لوازم خانگی، از سوی CPAS/OCMW به شما اختصاص می‌یابد.