فهرست واژگان

ک

کمک‌هزینه بیکاری

پشتیبانی مالی از فردی که به دنبال کار است.