لغتنامه

د

د بې کارۍ مرسته

د هغه چا لپاره مالي ملاتړ چې د کار په لټون وي.