لغتنامه

د

د جنسي اندام غوڅېدل

د جنسي اندام غوڅېدلو کې د ښځینه جنسي اندامونو د لیرې کولو یا غوڅولو ټولې بڼې چې د طبي اړتیا نه غیر وي شاملې دي.