فهرست واژگان

ج

جریمه

جریمه پولی است که در صورت تخلف باید بپردازید. برای مثال: جریمۀ سرعت غیرمجاز در رانندگی.