فهرست واژگان

ح

حداقل دستمزد برای امرار معاش

مبلغی که CPAS/OCMW ماهانه به افراد نیازمند می‌پردازد. این مبلغ پس از بررسی اجتماعی پرداخت می‌شود. مبلغ پرداختی به ترکیب خانواده بستگی دارد.