لغتنامه

د

د ژوند کولو معاش

هغه مبلغ پیسې چې هره میاشت د CPAS/OCMW لخوا محتاجو خلکو ته د ټولنیز تفتیش نه وروسته ورکول کېږي. کوم مبلغ چې ورکول کېږي د هغې اتکاء په فامیلي جوړښت ده.