فهرست واژگان

گ

گرایش جنسی

گرایش جنسی نشان می‌دهد نسبت به چه کسی جذابیت عشقی/جنسی دارید یا اینکه دیگران به هیچ وجه جذابیتی برای شما ندارند.