لغتنامه

ج

جنسي تمایل

جنسي تمایل د هغه چا په اړه دی چې په عشق/جنسي ډول بل کس ته تمایل ولرې یا هیڅ تمایل ونلرې.