فهرست واژگان

ف

فرد زیر سن قانونی

فرد زیر 18 سال.