فهرست واژگان

د

دولت فدرال

دولتی در بلژیک که برای کل کشور تصمیم می‌گیرد.