لغتنامه

ف

فدرالي حکومت

بلجیم کې یو حکومت چې په ټوله کې د هیواد لپاره پرېکړې کوي.