فهرست واژگان

C

CAW

مرکز کار برای رفاه عمومی. CAW به افرادی که مشکل دارند، کمک‌های تخصصی ارائه می‌دهد. مشاوران با همکاری شما به دنبال قابليت‌ها و فرصت‌هایی می‌گردند که در شما و اطراف شما است. ممکن است شما را به خدمات دیگر ارجاع دهند.