لغتنامه

C

CAW

د عمومي رفاهي کار مرکز. CAW هغو خلکو سره مسلکي کومک کوي چې مشکلات لري. مشاورین به تاسو سره په شریکه د هغو امکاناتو لټون وکړي چې تاسو سره او ستاسو په شاوخوا کې موجود وي. هغوی تاسو همداراز نورو خدمتونو ته مراجعه کولی شي.