فهرست واژگان

ب

بازداشتگاه

در این مرکز، متقاضیانی که درخواست آن‌ها پذیرفته نشده است یا افراد بدون مدرک، در انتظار اخراج نگه داشته می‌شوند.