لغتنامه

ت

توقیف خانه

یو مرکز چیرته چې رد شوي درخواست ورکوونکي او نور بې اسنادو کسان توقیف کېږي تر څو ډیپورټ کړی شي.