فهرست واژگان

ا

انکس 26 (quinquies)

مدرکی که اداره مهاجرت پس از ثبت درخواست حمایت بین‌المللی به شما می‌دهد.