لغتنامه

S

SamuSocial

یوه بلجیمۍ خیراتي اداره چې د بروکسل په منطقه او خواوشا ښاروالیو کې بې کوره خلکو ته د اړتیا د عاجلو موادو په برخه کې او صحي او رواني کومک کوي.