لغتنامه

د

دولتي ودانۍ

حکومتي ودانۍ چې په ازادۍ ورته لاسرسی کېدلی شي. تاسو دغلته د معلوماتو یا نورو خدمتونو لپاره ورتللی شئ.