لغتنامه

د

د بلجیم د منطقې نه د وتلو امر (BGV/OQT)

که تاسو په غیر مرتب ډول بلجیم کې اوسېږئ، نو تاسو ته ښايي امر درکړی شي چې د بلجیم منطقې نه لاړ شئ (BGV/OQT). که تاسو ته BGV/OQT درکړی شي، نو په تاسو لازمه ده چې بلجیم نه لاړ شئ او خپل اصلي وطن ته ستانه شئ یا یو داسې هیواد ته چېرته چې تاسو د اوسېدو حق لرئ. تاسو باید د یو معلوم وخت دننه هیواد نه لاړ شئ. د دغه وخت نه وروسته تاسو ښايي په زور وویستل شئ.