فهرست واژگان

ع

عزیمت

جایی را ترک‌کردن، به ویژه برای آغاز یک سفر.