فهرست واژگان

و

واکسیناسیون

یک واکسن حاوی جزئی از خود ویروس است. هنگامی‌که افراد را واکسینه می‌کنیم، جزئی از ویروس را به داخل بدن انسان، معمولاً از طریق یک تزریق، وارد می‌کنیم. تزریق جزئی از ویروس به داخل بدن شما موجب می‌شود بدن برای مقابله با ویروس آنتی‌بادی ایجاد کند.