فهرست واژگان

ش

شماره OV/SP

شماره تأمین اجتماعی. شماره ثبت (۷ رقمی) نزد اداره مهاجرت. این شماره در بالای برگه انکس که از اداره مهاجرت دریافت کرده‌اید، قرار دارد.